Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Medicinrådet har godkendt vurderingen af Kesimptas værdi

Medicinrådet har på sit seneste møde godkendt vurderingen af Kesimpta (ofatumumabs) værdi og vurderer, at patienterne i det kliniske studie er fulgt i for kort tid til at dokumentere, om ofatumumab kan forsinke, at sygdommen udvikler sig på længere sigt.

Ofatumumab er et fuldt humaniseret monoklonalt IgG1 antistof, der binder specifikt til CD20 - et overfladeprotein på B-celle- lymfocytter og i mindre grad på nogle T-celle-lymfocytter.

Stoffet virker som et B-celle-depleterende lægemiddel i lighed med andre monoklonale antistoffer rettet mod CD20, f.eks. rituximab og ocrelizumab.

Teriflunomid er i dag førstebehandling til voksne patienter med aktiv attakvis MS og gennemsnitlig sygdomsaktivitet, og data indikerer, at ofatumumab kan være et mere effektivt lægemiddel end teriflunomid, skriver Medicinrådet.

Ofatumumab har en moderat merværdi på de relative effektforskelle for vedvarende sygdomsforværring og attakrate, men de absolutte effektforskelle overstiger ikke de mindste klinisk relevante forskelle. Derfor konkluderer Medicinrådet, at værdien af ofatumumab til patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet ikke kan kategoriseres efter Medicinrådets metoder sammenlignet med teriflunomid.

Det er pga. usikkerhed omkring balancen mellem effekt og risiko for langsigtede alvorlige bivirkninger for gruppen af patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet, at Medicinrådet ikke kan kategorisere lægemidlets værdi.

I ASCLEPIOS I oplevede 10,3 procent af patienterne behandlet med ofatumumab en alvorlig uønsket hændelse, hvilket var tilfældet for 8,2 procent patienterne i komparatorarmen behandlet med teriflunomid. Tilsvarende var det 7,9 procent og 7,6 procent for henholdsvis ofatumumab og teriflunomid i ACLEPIOS II.

Fagudvalget finder det ikke dokumenteret ud fra det indleverede datagrundlag, at der er en afgørende forskel mellem ofatumumab og teriflunomid angående sikkerhed.
Fagudvalget har et stort kendskab og lang erfaring i at behandle med teriflunomid, hvor bivirkningsprofilen og monitorering er håndterbar i klinisk praksis. Mht. ofatumumab er fagudvalget bekymret for alvorlige langtidsbivirkninger (heriblandt late-onset neutropeni, opportunistiske infektioner, reduceret vaccinerespons og faldende IgG- niveauer), som ikke er tilstrækkeligt belyst i de foreliggende studier pga. den begrænsede opfølgningstid.

Indikation omfatter både første og anden linje

Ofatumumab er indiceret til behandling af voksne patienter med attakvise former for MS med aktiv sygdom defineret ved kliniske og/eller radiologiske undersøgelser.
Indikationen omfatter nydiagnosticerede patienter med attakvis MS og patienter, der allerede er i behandling, men som skifter behandling pga. manglende effekt eller bivirkninger. Ofatumumabs indikation omfatter således både første og anden linje i dansk behandlingspraksis inden for MS.

Ocrelizumab bruges som anden linjebehandling for voksne patienter med aktiv attakvis MS og høj sygdomsaktivitet, og Medicinrådet konkluderer også, at værdien af ofatumumab til patienter med høj sygdomsaktivitet sammenlignet med ocrelizumab ikke kan kategoriseres efter Medicinrådets metoder.

Medicinrådet vurderer ud fra de tilgængelige data, at ofatumumab hverken har dårligere effekt eller sikkerhedsprofil end ocrelizumab. Medicinrådet bemærker, at der er større usikkerhed ved ofatumumab end ocrelizumab angående risiko for langsigtede bivirkninger.

I ASCLEPIOS-studierne oplevede 9,1 procent af patienterne en alvorlig uønsket hændelse ved behandling med ofatumumab, mens det samme tal i OPERA-studierne var 6,9 procent ved behandling med ocrelizumab. Numerisk er der flere alvorlige uønskede hændelser i ASCLEPIOS-studierne, men patientpopulationernes forskelligartethed vanskeliggør en formel sammenligning.

Af EMAs EPAR fremgår det, at de hyppigst rapporterede alvorlige uønskede hændelser ved behandling med ocrelizumab var infektioner (1,3 procent), forstyrrelser i nervesystemet (1,0 procent) samt skader, forgiftning og komplikationer (0,7 procent). 3,5 procent afbrød behandling med ocrelizumab i studiet på grund af en alvorlig uønsket hændelse. 

Ofatumumab er tilgængeligt i form af en opløsning til subkutan injektion. Ofatumumab doseres med 20 mg om ugen de første tre uger. Herefter holdes en uges pause, før der overgås til månedlig dosering.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget